Top

Regulamin


REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATÓW RODZINNYCH

§ 1.
Zasady rezerwacji warsztatów

1. Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji Warsztatów rodzinnych organizowanych przez Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka przy ul. Kuźniczej 29a we Wrocławiu, zwane dalej Centrum.

2. Warunkiem zarezerwowania miejsca na Warsztatach jest wysłanie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego, umieszczonego na stronie internetowej Centrum oraz uiszczenie opłaty w całości, w terminie do trzech dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia.

§ 2
Obowiązki i uprawnienia Stron 

1. Centrum zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów w przypadku zgłoszenia zbyt małej ilości osób.

2. W przypadku odwołania warsztatów ze strony organizatora opłata jest zwracana w 100 % na konto wpłacającego w ciągu max. 3 dni roboczych od daty planowanych warsztatów.

3. Odwołanie obecności Uczestnika na warsztatach oraz zwrot uiszczonej kwoty za rezerwację warsztatów możliwy jest w terminie do 7 dni przed datą Warsztatów. W terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia Warsztatów Centrum nie zwraca uiszczonej kwoty.

3. Za wszelkie szkody powstałe przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie.

4. Uczestnicy są zobligowani do dbania o powierzone im na czas warsztatów mienie Centrum oraz o czystość pomieszczeń, w których przebywają

5. W cenę warsztatów wliczone są koszty materiałów i akcesoriów potrzebnych do przeprowadzenia zajęć.

6. Uczestnikom Warsztatów zabrania się ich nagrywania.

7. Podczas warsztatów Centrum może prowadzić dokumentację fotograficzną.

§ 3  
Postanowienia końcowe 

 
1. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Centrum, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie internetowej Centrum.